TERMOS E CONDICIÓNS XERAIS DE VENDA

OBXECTO E XENERALIDADES
As presentes Condicións Xerais de Uso, Condicións de Venda e Política de Privacidade regulan o uso do sitio web www.tesouros.es (en diante o “Sitio web”) e a compravenda on- line dos produtos ofrecidos ao público por MARÍA ASUNCIÓN DA REGA MARIÑO (NIF: 33856736 T) a través da tenda virtual disposta na url www.tesouros.es e que levan por fin xerar un pedido (en diante, “Orde de Compra”).

A través do seu sitio www.tesouros.es, proporciónase información acerca dos seus produtos e ofrece a posibilidade da adquisición dos seus produtos en toda a península e o estranxeiro.

PREZOS

Todos os prezos dos produtos que se indican a través da páxina web inclúen o IVE/IVE e os demais impostos que puidese corresponder. Con todo, estes prezos non inclúen os gastos correspondentes ao envío dos produtos, que se detallan aparte e deben ser aceptados polo Cliente. Os prezos e condicións expostos na web son válidos en cada momento e teñen vixencia unicamente na sesión aberta, TESOUROS non se fai responsable de ningún cambio que poida existir entre sesións.

DISPOÑIBILIDADE
Para o suposto en que o produto non estea dispoñible despois de realizarse o pedido, o Cliente será informado por email da anulación total ou parcial deste. A anulación parcial do pedido debido a falta de dispoñibilidade non dá dereito á anulación da totalidade do pedido. Se por mor desta anulación o cliente quere devolver o produto entregado deberá seguir o estipulado na apartado Devolución.

PAGO

Os pagos poderán efectuarse utilizando as seguintes modalidades:

PAGO CON TARXETA DE CRÉDITO/DÉBITO

A tarxeta coa que se faga o pago deberá ter como entidade financeira emisora a un banco ou caixa de aforros español. Ademais TESOUROS resérvase o dereito de non aceptar certos pagos con determinadas tarxetas de crédito.
TESOUROS utiliza sistemas de pago seguro de entidades financeiras de primeira orde en comercio electrónico.
Os datos confidenciais son transmitidos directamente e de forma encriptada á entidade financeira correspondente.
Os datos sobre as tarxetas de crédito/débito utilízanse unicamente no TPVV (Terminal Punto de Venda Virtual) da nosa entidade financeira a través da súa pasarela de pago seguro, non quedando eses datos rexistrados en ningunha base de datos nosa.
Non levará a cabo ningunha compra na que os datos da tarxeta bancaria non sexan correctos ou non se correspondan os datos do comprador e do titular da tarxeta.
A pesar de todas as medidas de seguridade, toda transferencia de datos a través de internet ten un risco de ser interceptada vulnerando ditas medidas de seguridade. En caso de suceder, TESOUROS non se fará responsable da devandita vulneración.
O Cliente deberá notificar a TESOUROS calquera cargo indebido ou fraudulento na tarxeta utilizada para as compras ou calquera outro tipo de posible anomalía en calquera pago que o cliente estime prudente, mediante email a info@tesouros.es, no menor prazo de tempo posible para que TESOUROS poida realizar as xestións oportunas.

Así mesmo, TESOUROS resérvase o dereito de cambiar as modalidades de pago, podendo crear novas, modificar ou eliminar algunhas das existentes, sen que o usuario/cliente poida realizar reclamacións por este motivo. Con todo, se o cambio na modalidade de pago afectase a un pedido xa realizado, poñeriámonos/poñeriámosnos en contacto co cliente para informarlle do devandito cambio, ofrecéndolle a posibilidade de cancelar o pedido se o estima conveniente.

FORMALIZACIÓN DE PEDIDOS
Unha vez formalizado o pedido, é dicir, coa aceptación das Condicións de Uso e a confirmación do proceso de compra, TESOUROS enviará sempre un e-mail ao Cliente confirmando os detalles da compra realizada.

CANCELACIÓN DE PEDIDOS
TESOUROS aceptará cancelacións de pedidos cando se soliciten antes do envío do mesmo. Para realizar a cancelación, o Cliente debe solicitalo enviando un e-mail a info@tesouros.es

Scroll to Top