ENVÍOS

ENTREGA DO PRODUTO

A entrega dos produtos realizarase mediante axencia de transportes ou outros medios que TESOUROS estime conveniente.

TESOUROS comprométese a entregar o produto en perfecto estado na dirección que o Cliente sinale no formulario de pedido. Co fin de optimizar a entrega, agradecemos ao Cliente que indique unha dirección na cal o pedido poida ser entregado dentro do horario laboral habitual. Non se entregarán pedidos en apartados postais nin bases militares.

TESOUROS non será responsable polos erros causados na entrega cando a dirección de entrega introducida polo Cliente no formulario de pedido non se axuste á realidade ou fosen omitidos.

PRAZO DE ENTREGA

O pedido realizado por vostede seralle entregado nun prazo máximo de 10 días laborables desde que lle fixemos a confirmación do pedido. Aínda que o prazo de entrega habitual de TESOUROS adoita oscilar entre 1 e 3 días laborables, desde a finalización do pedido.

Estes prazos son medios, e por tanto unha estimación. Por iso, é posible que varíen por razóns loxísticas ou de forza maior. En casos de atrasos nas entregas, TESOUROS informará os seus clientes en canto teña coñecemento deles.

Cada entrega considérase efectuada a partir do momento no cal a empresa de transportes pon o produto ao dispor do Cliente, que se materializa a través do sistema de control utilizado pola compañía de transportes.

No caso de atrasos na entrega dos pedidos imputables a TESOUROS, o Cliente poderá anular o seu pedido de acordo co procedemento descrito na Apartado “DEVOLUCIÓN”. Non se considerarán atrasos na entrega aqueles casos nos que o pedido fose posto ao dispor do Cliente por parte da compañía de transporte dentro do prazo acordado e non puidese ser entregado por causa achacable ao Cliente.

Para España, o custo do envío será de 6 € IVE/IVE incluído por cada pedido.

Unha vez que o pedido salga dos nosos almacéns, enviaráselle un e-mail notificándolle que o seu pedido foi completado.

DATOS DE ENTREGA, ENTREGAS NON REALIZADAS E EXTRAVÍO

Se no momento da entrega o Cliente atópase ausente, o transportista deixará un comprobante indicando como proceder para concertar unha nova entrega. TESOUROS contrata, como parte do servizo de entrega de mensaxería, a realización dunha serie de accións de seguimento, encamiñadas a garantir que a entrega se produce.

Se pasados 7 días hábiles tras a saída a repartición do pedido non se concertou a entrega, o Cliente deberá poñerse en contacto con TESOUROS. No caso de que o Cliente non proceda así, pasados 10 días hábiles desde a saída a repartición do pedido este será devolto aos nosos almacéns e o Cliente deberá facerse cargo dos gastos de envío e de retorno a orixe da mercadoría, así como dos posibles gastos de xestión asociados.

Se o motivo polo que non se puido realizar a entrega é o extravío do paquete, o noso transportista iniciará unha investigación. Nestes casos, os prazos de resposta dos nosos transportistas adoitan oscilar entre unha e tres semanas.

DILIXENCIA NA ENTREGA

O Cliente deberá comprobar o bo estado do paquete #ante o transportista que, por conta de TESOUROS, realice a entrega do produto solicitado, indicando no albará ou nota de entrega calquera anomalía que puidese detectar na embalaxe. Se, posteriormente, unha vez revisado o produto, o Cliente detectase calquera incidencia como golpe, rotura, indicios de ser aberto ou calquera dano causado neste polo envío, este comprométese a comunicalo a TESOUROS vía e-mail no menor prazo de tempo posible, preferentemente nas seguintes 24 horas e como máximo de 7 días naturais desde a entrega.

Scroll to Top