DEVOLUCIÓNS

PROCEDEMENTO DE DEVOLUCIÓN
Todos os produtos comprados en www.tesouros.es poderán ser devoltos e reembolsados, sempre que o Cliente comunique a TESOUROS a súa intención de devolver o/os produto/ s adquirido/ s dentro dun prazo máximo de 7 días naturais contados desde a data de entrega (tal e como establece a lexislación vixente – Lei de Ordenación do Comercio Comerciante polo miúdo) e que se cumpran o resto das condicións establecidas neste apartado.

TESOUROS só aceptará devolucións que cumpran os seguintes requisitos:

O produto debe estar no mesmo estado en que se entregou e deberá conservar a súa embalaxe e etiquetaxe orixinal.
O envío debe facerse usando a mesma caixa en que foi recibido para protexer o produto. Para o suposto que non poida facerse coa caixa coa que se entregou, o Cliente deberá devolvelo nunha caixa protectora co fin de que o produto chegue ao almacén de TESOUROS coas máximas garantías posibles.
Debe incluírse unha copia do albará de entrega dentro do paquete, onde ademais márquense os produtos devoltos e o motivo da devolución.
Co obxectivo de facilitar aos Clientes o proceso de devolución e poder facer un correcto seguimento da mesma, TESOUROS establece como único procedemento de devolución o establecido por TESOUROS. Se o motivo da devolución é imputable a TESOUROS (o produto é defectuoso, non é o que vostede pedira, etc.), o importe da devolución será reembolsado. Se o motivo é outro (os produtos servíronse correctamente pero non son do seu agrado), o custo dos gastos de devolución serán a cargo do cliente.

Para proceder cunha devolución, débense seguir os seguintes pasos:

Informar antes de 7 días naturais desde a súa recepción que o produto quere ser devolto. A información poderá realizarse vía correo a info@tesouros.es
TESOUROS informará o cliente da dirección á que debe enviar o produto.
O cliente debe envialo mediante unha empresa de mensaxería da súa elección.
Informar da empresa de mensaxería utilizada, data e hora da devolución.
REEMBOLSOS Ao CIENTE

A devolución dos produtos dará lugar a un reembolso igual ao custo dos produtos devoltos menos o custo do envío.

Unicamente no caso de que o produto entregado sexa defectuoso ou incorrecto, TESOUROS reembolsará tamén ao Cliente os gastos de envío correspondentes.

As devolucións e as anulacións parciais darán lugar a reembolsos parciais.

TESOUROS xestionará a orde de devolución baixo o mesmo sistema que se utilizou para o pago nun prazo de 3 días desde a confirmación de chegada ao almacén do pedido devolto. A aplicación da devolución na conta ou tarxeta do Cliente dependerá da tarxeta e da entidade emisora. O prazo de aplicación será de ata 7 días para as tarxetas de débito e de ata 30 días para as tarxetas de crédito.

Scroll to Top